ချို့ယွင်းမှု တစ်ခုကို ပြပါသည်။ နောက်ထပ်အကူအညီကို ဘယ်ကနေ ရယူနိုင်မလဲ။

Powered by Zendesk