စော်ကားသောသူ တစ်ဦးအား Instant Messenger တွင် ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲ။

Powered by Zendesk