"စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြမည်" ဆိုတာက ဘာလဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ။

Powered by Zendesk