ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ကြိုက်စာရင်းတွင် ထပ်ထည့်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။

Powered by Zendesk