ကျွန်ုပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများ စာရင်းမှ တဦးဦးကို ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲ။

Powered by Zendesk